Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

44.VỀ THÔIVề thôi 
Mẹ dấu niềm vui
Ấm lên hanh nắng
Kiệu se hăng nồng
Hiên bên hàng xóm trẻ đùa
Vẳng nghe tiếng cháu vòng tay thưa bà


Về thôi
Ngưng nhịp mưu sinh
Thiêng liêng
 Thời khắc  trầm xông khấn thầm
Lạc liền huyết mạch cha ông
Hiu hiu trừ tịch vời trông gió luà

Về thôi 
Phải cất bước về
Dẫu xa xôi lắm
Thỏa lòng nhớ nhung
Mẹ cười mai nở xốn xang
Tưởng như gom cả xuân sang rộn nhà ...

SG 4/2/2013