Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

20.BA !


Con không biết mặt ba
Giấc mơ cũng mồ côi
Đêm trắng rỗng mờ xa
Tuổi thơ đau xát muối

Mẹ lẫn vào công việc
Chết điếng cả xuân thì
Nấu thương hầm nuối tiếc
Nát nhừ thời gian đi


Bia chau nhang khói tỏ
Nước  còn  lũ  sâu  dân
Giặc   dấy   binh  từ đó

Diệt bay sóng hóa thần...

7/2012